Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

 

1.Al onze verkopen worden uitsluitend beheerst door onze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden.  Door zijn bestelling aanvaardt de koper onze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden als bindend en doet hij afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden.

 

2.De prijzen en omschrijving vermeld in onze offerten zijn enkel bindend in onze hoofde voor de in de offerte opgegeven hoeveelheden en in de zoverre de offerte door de koper schriftelijk aanvaard wordt binnen de 8 dagen na de verzending ervan door ons.

3.De in de offerte opgegeven leveringstermijnen worden enkel opgegeven ten titel van aanduiding en zonder verbintenis in onze hoofde.  De niet naleving van deze termijnen, om welke reden of oorzaak ook, zal in geen geval de koper de machtiging geven van de aankoop af te zien, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding van welke oorsprong , aard of omvang ook.

Het feit van de verzending sluit de koper de definitieve aanvaarden van de goederen . Klachten wat betreft geleverde goederen dienen schriftelijk geformuleerd te worden en binnen de 48h in onze ontvangst te zijn, na de levering van de goederen.

4.Bij levering buiten onze magazijnen reizen de goederen op kosten van de koper.

De koper zal het ons nooit aansprakelijk kunnen stellen van voor enige schade of verlies aan de goederen tijdens het transport, welke oorsprong het ook mag wezen.

  1. Onze bestelling-facturen zijn te betalen binnen de 5 werkdagen en via overschrijving op rekening nummer vermeld in de bestelbon of factuur, of cash voor levering.

Elke laattijdige betaling, zelfs zo deze geschiedt met ons akkoord, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest opbrengen van 2.5% per maand waarbij elk begonnen maand zal worden aangerekend. Bij laattijdige betalingen van een factuur worden alle andere facturen onmiddellijk eisbaar ,ondanks door ons eventuele toegestane betalingstermijnen.

  1. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan.

De koper zal op zijn verantwoordelijkheid en kosten alle maatregelen treffen vereiste om dit eigendomsrecht te vrijwaren.

7.Bij laattijdige betaling zal de koper, bij toepassing van de beschikkingen van het Burg. W., buiten de bovenvermelde interesten, ten titel van conventioneel schadebeding en ter vergoeding van de door ons geleden schade , van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een vergoeding verschuldigd zijn die partijen bij akkoord bepalen op 15% van het factuurbedrag , BTW niet inbegrepen en dit met een minimum bedrag  van 250€.

  1. Alle betwistingen in verband met het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de tot stand gekomen verkoopovereenkomst, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen of van het Vredegerecht van Merksem.